StartTjänsterOm ossProjektLediga jobbSök personalLänkarNyheterIn EnglishBloggar/På nätetPressrum
Pressmeddelande: Remissyttrande över Miljöhänsyn i Jordbruket
Sök

Pressmeddelande

Hushållningssällskapens Förbund har beretts möjlighet att yttra sig över Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter och allmänna råd som rör miljöhänsyn i jordbruket. Vi delar många av de förslag som redovisas i underlaget men är samtidigt tveksamma och direkt negativa till delar av förslagen. Nedan återfinns några av de synpunkter som Hushållningssällskapens Förbund överlämnat till Jordbruksverket.
• Nuvarande föreskrift omfattar endast jordbruksföretag. Vi anser att dessa föreskrifter även bör omfatta andra företag som hanterar växtnäring på ett sådant sätt att de kan påverka risken för näringsläckage.

• Föreskriften påverkar ett stort antal lantbrukare. Att inte följa den kan få långtgående ekonomiska konsekvenser för enskilda lantbrukare och också ge negativa effekter för miljön. Det är därför av stor vikt att texten presenteras på ett lättförståeligt sätt. Tyvärr är det inte fallet idag. Texten uppfattas snarare som rörig och svåröverskådlig.

• Vi anser att den tidpunkt då det är möjligt att sprida fasta gödselslag inför vårsådd bör utökas med november månad. Dagens regelverk tillåter spridning i oktober månad. Ur läckagesynpunkt har vi svårt att se att spridning i november månad skulle innebära en ökad risk.

• Vi anser att fasta gödselslag bör få spridas även innan sådd av höstsäd i Blekinge, Skåne och Hallands län oaktat markens lerhalt.

Kontakt och information:

Utvecklingschef Anders Hartman på telefon 070-566 65 05 eller

Seniorkonsult Hans Augustinsson på telefon 0708 - 29 08 22

 

Pressmeddelande remissvar Miljöhänsyn (pdf) 

Remissyttrande: Förslag till ändringar Miljöhänsyn i jordbruket (pdf)

 

 

 

 

 

Länk till Hushållningssällskapens remissvar

Logga in... Hushållningssällskapens Förbund
  • Stortorget 7
  • 111 29 Stockholm
  • 08-545 278 00
  • info@hushallningssallskapet.se