StartTjänsterOm ossProjektLediga jobbSök personalLänkarNyheterIn EnglishBloggar/På nätetPressrum
Kedjan forskning – rådgivning – lantbruk behöver utvecklas
Sök

Kedjan forskning – rådgivning – lantbruk behöver utvecklas

Nyligen besökte jag, tillsammans med Hushållningssällskapens Vd:ar Videncentret för lantbruk i Århus, Danmark. Besöket kan kort sammanfattas som intressant och nyttigt. Det som framförallt slog mig och mina kollegor var den samordning och kraftsamling danskarna lyckats få till beträffande tillämpad forskning och metodutveckling. I förlängningen har detta säkert bidragit till att danskt lantbruk exporterar ungefär 2/3 av sin produktion, även om de stora orsakerna är ett förhållandevis litet invånarantal i relation till jordbruksarealen och bättre grundförutsättningar i form av bland annat klimat och andra odlingsbetingelser.

I Sverige upplever vi att avståndet mellan forskning och praktik ökat. Den så kallade tillämpade forskningen kan definitivt fungera bättre än den gör idag. På sikt är detta förödande för svenskt lantbruks konkurrenskraft. Slutsatsen är att kedjan forskning-rådgivning-lantbruk behöver ses över och stärkas.

Hushållningssällskapen har genom sin egen FoU verksamhet och genom vår ledande position beträffande framförallt fältförsök en mycket viktig och strategisk position i detta sammanhang. Hushållningssällskapen verkar till exempel idag med egna försöksstationer i hela Sverige från Skåne till Norrbotten.

Hushållningssällskapens grunduppfattning är att det finns ett stort behov av en bättre fungerande tillämpad forskning. Det är också en uppfattning vi framfört under många år. Mot den bakgrunden bör frågan om hur den tillämpade forskningen ska ge bättre resultat utredas. Vår ambition är att vara en aktiv part både i en sådan process och i en förhoppningsvis framtida lösning.
Internt har vi nu själva startat upp olika processor och utredningar kring vår egen verksamhet, våra fältförsök och vår FoU. Vi vill bland annat undersöka om, och i förlängningen hur, Hushållningssällskapen kan ta ett större ansvar för dessa frågor. Kan vi utifrån vår oberoende ställning och unika juridiska status ta på oss ett större ansvar beträffande den tillämpade forskningen inom framförallt miljö och växtodling?

Det finns många intressenter i denna fråga. Säkert finns det också motstridiga intressen och olika syn på hur saker och ting bäst utvecklas. En önskvärd utveckling vore att KSLA, som en oberoende och kompetent spelare, tog på sig rollen att utreda, samordna och processa denna fråga. Det borde väl ligga inom akademins uppgift och intressesfär?
Det vore också önskvärt att veta var SLU och Landsbygdsdepartementet står i dessa frågor?

Jesper Broberg

Förbundsdirektör
Hushållningssällskapens förbund
Logga in... Hushållningssällskapens Förbund
  • Stortorget 7
  • 111 29 Stockholm
  • 08-545 278 00
  • info@hushallningssallskapet.se